Gmina Lyski

2020

6 lutego 2020

2020 rok

Uchwała nr RG.0007.136.2020
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.137.2020
w sprawie  zmiany Uchwały NR RG.0007.89.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,  

Uchwała nr RG.0007.138.2020
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.118.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RG.0007.139.2020
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wieś, Pstrążna, Sumina, Zwonowice w sprawie zaniechania likwidacji Świetlic Środowiskowych,

Uchwała nr RG.0007.140.2020
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utrzymania komunikacji autobusowej

Uchwała nr RG.0007.141.2020
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe

Uchwała nr RG.0007.142.2020
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.143.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Uchwała nr RG.0007.144.2020
w sprawie zmiany Uchwały nr RG.0007.48.2019 Rady Gminy Lyski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy     Lyski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski w zakresie kosztów unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

Uchwała nr RG.0007.145.2020
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2020

Uchwała nr RG.0007.146.2020
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.147.2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała nr RG.0007.149.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Uchwała nr RG.0007.150.2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.151.2020
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.89.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr RG.0007.152.2020
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Uchwała nr RG.0007.153.2020
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Bogunice, nr 175/10)

Uchwała nr RG.0007.154.2020
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Bogunice, nr 214/14)

Uchwała nr RG.0007.155.2020
w sprawieudzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała nr RG.0007.156.2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu

Uchwała nr RG.0007.157.2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.158.2020
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych w związku z COVID-19

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2020-02-06
Data publikacji:2020-02-06
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Duda
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Duda
Liczba odwiedzin:1036

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-05-14 13:17:42Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-04-29 14:24:30Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-03-17 07:19:49Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-03-02 16:11:22Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-02-06 14:27:49Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-02-06 14:27:29Małgorzata DudaUtworzenie strony2020